جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ
وحیدی در صحن علنی مجلس:

تخلف افردا خاطی در حادثه متروپل باید به طور جدی رسیدگی شود

وزیر کشور گفت: در حادثه متروپل آبادان باید به طور جدی به تخلف افراد خاطی و مجرم رسیدگی شود تا بعد ازاین مانع از بروز حوادث مشابه شویم.
قبلی بعدی